INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZĄ w WYSZOGRODZIE

MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wyszogrodzie reprezentowana przez  Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 5a, 09-450 Wyszogród.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email:  iod.cuw@powiat.plock.pl
  3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Obszar monitorowany obejmuje wejścia do budynku, korytarz.
  6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku

7. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni a następnie nadpisywane.

8. Prawa osób objętych monitoringiem  obejmują m.in.:

a)    prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;

b)   prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

c)    prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

d)   prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

e)    prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.