Kadrę opiekuńczo – wychowawczą Placówki stanowi zespół specjalistów: psycholog i 6 wychowawców z wykształceniem pedagogicznym, kierujących się w swoich działaniach dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw, rozwojem jego zdolności i zainteresowań, podtrzymaniem więzi dziecka z rodziną. 

 

Wychowankowie mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach, dostosowanych do ich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

 Są to min.: 

- zajęcia kulinarne (nauka przygotowywania prostych posiłków i potraw)
- zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,
- zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze, rozwijanie zdolności wokalnych)
- zajęcia sportowe (piłka nożna, tenis stołowy, siłownia)
- zajęcia komputerowe (podstawy obsługi programów biurowych i graficznych, gry komputerowe)

- zajęcia teatralne (udział w przeglądach ogólnopolskich i zagranicznych).


Naszym dzeciom zapewniamy:

 

- wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych;
- dostęp do opieki zdrowotnej;
- wyposażenie w:
  • odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
  • zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
  • środki higieny osobistej;
- zaopatrzenie w:
  • leki,
  • podręczniki i przybory szkolne;
- kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8 % kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej;

- dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

- dostęp do nauki szkolnej;
- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

- opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza;

- pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą.

- działalność kulturalną i rekreacyjną, uwzględniającą święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów.